Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 Inhoudsopgave:

Artikel 1   – Definities
Artikel 2   – Wie is mmmjoy?
Artikel 3   – Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?
Artikel 4   – Het Aanbod
Artikel 5   – Vanaf wanneer is er een overeenkomst
Artikel 6   – Betaling
Artikel 7   – Levering
Artikel 8   – Gebreken en klachten
Artikel 9   – Herroepingsrecht
Artikel 10 –  Wat is overmacht
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Verwerking persoonsgegevens
Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 14 – mmmjoy workshops

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met mmmjoy in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘koper’ verbindt er zich toe de producten op mmmjoy niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument (koper): Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Producten: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

Volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument koper.

Verkoopovereenkomst: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de consument. Deze consument verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

 

2. Wie is mmmjoy?

mmmjoy is onze merknaam voor outdoor cooking en is het online-handelsplatform dat wordt gebruikt voor de verkoop op afstand van BBQ’s, plancha’s, outdoor kachels, pizzaovens, terrasverwarmers en accessoires hiervoor. mmmjoy is de firma die de logistiek en administratie van de producten verzorgt. Deze online-verkoop is uitdrukkelijk op de Nederlandse markt gericht.

Vestigingsgegevens:

Kantoorhoudend:

Weidsteeg 22, 4101 GA, Culemborg

Kvknr. 82412405

Operationeel:

Weidsteeg 22, 4101 GA, Culemborg

mmmjoy is op kantoortijden 9:00 t/m 17:00 van maandag t/m vrijdag beschikbaar via volgende communicatiemiddelen voor verdere vragen en/of opmerkingen;

Telefoon: +31 6 25 35 22 32

E-mail: info@mmmjoy.nl

In elke communicatie met mmmjoy houdt de koper zijn ordernummer bij de hand, zodat mmmjoy hem spoedig en ter zake van antwoord kan bedienen.

 

3. Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij elk gebruik van de website, en webshop dus zowel bij het aanschouwen van ons productaanbod, het plaatsen van een bestelling als bij de verkoopovereenkomst die hier uit voort vloeit. Door gebruik te maken van de website aanvaardt u als koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

Deze algemene voorwaarden zijn in principe steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens de mogelijkheid van specifieke afwijkingen. Deze en andere afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming en uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. In dit geval zal de afwijking slechts geldig zijn ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

mmmjoy behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Dit zal geen impact hebben op de lopende orders. Met het accepteren van de verkoopsvoorwaarden gaat de consument akkoord met de voorwaarden op deze pagina beschreven door mmmjoy.

 

4. Het aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. mmmjoy engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Uiteraard hanteert mmmjoy hierbij de degelijke technische middelen en standaarden op de markt. Hiervoor baseert mmmjoy zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, gewicht, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

mmmjoy staat steeds open voor kopers die graag meer informatie verkrijgen rond haar producten en diensten. mmmjoy zal spoedig en nauwkeurig de gevraagde informatie, afbeelding, mondelinge mededelingen, opgaven etc. verstrekken via e-mail of telefonisch contact.

 

Ieder aanbod bij mmmjoy is slechts een uitnodiging aan de koper om een bod te maken, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van mmmjoy. De koper zal hier dan ook geen rechten uit putten.

Elk aanbod op de website is slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien u een order plaatst en uw bestelling niet meer in voorraad is, zal mmmjoy dit duidelijk communiceren binnen 15 dagen na het plaatsen van het order, waarbij de koper zicht krijgt op de werkelijke leveringstermijn. Deze leveringstermijn heeft indicatieve waarde.

mmmjoy behoudt zich het recht voor specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op het aanbod, bijvoorbeeld een aanbod met beperkte geldigheidsduur. Voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk en voorafgaand aan de plaatsing van het order gecommuniceerd worden, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. De kosten van levering en installatie zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de koper zijn. Voor vernoemde kosten worden steeds duidelijk weergegeven, ten laatste bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen.

mmmjoy heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van  veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de klant worden aangerekend.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is mmmjoy niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door mmmjoy worden gecorrigeerd.

In afwijking van de normale werkwijze van de website kan de koper voor meer specifieke producten contact opnemen met mmmjoy. In dat geval zal mmmjoy een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op dit offerte-aanbod en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

 

5. Vanaf wanneer is er een overeenkomst?

Indien de koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van mmmjoy moet hij hiervoor een bod doen aan de hand van de online ordermethode. Dit bod is bindend ten aanzien van de koper.

Binnen afzienbare tijd zal mmmjoy een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door koper opgegeven e-mailadres. De bevestiging gebeurt uiterlijk binnen de 15 dagen na het plaatsen van een order. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

mmmjoy kan ten allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de product order weigeren. In dat geval zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Het is mogelijk dat een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. In dat geval zal mmmjoy de koper hierover inlichten binnen de 30 dagen na het plaatsen van de bestelling.  mmmjoy kan een alternatief product voorstellen. De koper heeft het recht om de overeenkomst te laten ontbinden, zonder kosten. Indien hij gebruik maakt van dit recht zal mmmjoy alle door de koper reeds betaalde bedragen spoedig terugbetalen, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat de koper zijn beslissing heeft gecommuniceerd. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. mmmjoy kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 

6. Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de  prijs zoals vermeldt was op het laatste moment  van de aankoopbevestiging, moet de koper mmmjoy hieromtrent binnen de 7 kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Andere klachten moeten eveneens binnen de 7 kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Indien het een verkoop in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) betreft, kan de koper een factuur aanvragen via info@mmmjoy.nl.

Elke betaling wordt in principe direct afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de koper wordt geplaatst. De betalingen via de webshop worden door Mollie verwerkt. Mollie regelen enkel de online betaling en kunnen niet ondersteunen bij de bestelling.

Indien de koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. mmmjoy zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet. Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan mmmjoy alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling.

Wanneer mmmjoy na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

mmmjoy kan beslissen om haar verdere (verdere) leveringsverplichtingen niet na te komen in geval van niet-betaling, tot het moment van de volledige betaling. mmmjoy zal de koper hierover inlichten.

mmmjoy behoudt de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Hierbij de link naar de Terms and conditions bij betalingen via  Klarna
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy

 

6.1    Hoe betalen?

Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Bijgevolg worden volgende (krediet)kaarten geaccepteerd: Visa, Mastercard, Bancontact en Maestro.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. mmmjoy is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

mmmjoy neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. De voornaamste bezorgdheden zijn verlies of diefstal van uw identiteits- of financiële gegevens. Het gebruik van boven vermelde erkende betalingspartner verschaft deze noodzakelijke zekerheden.  Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens steeds op versleutelde manier. 

 

7. Levering

 

7.1  Leveringstermijnen

 

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt, binnen een redelijke termijn.  In principe zal de levering plaats vinden binnen uiterlijk 5 dagen na de orderbevestiging.

Het is gezien de specifieke aard van de producten nodig dat mmmjoy zichzelf het recht toekent om een ruime, redelijke leveringstermijn te bedingen. Indien de levering van het bestelde product onmogelijk blijkt binnen de principiële leveringstermijn zal mmmjoy dit duidelijk communiceren binnen de 3 dagen na het plaatsen van het order. Deze communicatie zal de nieuwe verwachte leveringstermijn bevatten. mmmjoy kan ten allen tijde afwijken van de nieuw verwachte leveringstermijn, voor zover hier een redelijke grond toe bestaat en dit duidelijk gecommuniceerd wordt aan de koper.

De koper verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de mogelijkheid op afwijkingen. Bijgevolg beschikt de koper niet over een recht op een ontbinding van de overeenkomst en evenmin over een recht  op schadevergoeding, voor zover de nieuw voorgestelde termijn redelijk is.

Deze leveringstermijnen gelden als indicatie; enkel grove tekortkomingen aan de leveringstermijn geven de koper enige rechten. mmmjoy doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Indien zij er toch niet in slaagt binnen deze leveringstijden te leveren moet de koper dit melden via info@mmmjoy.nl. mmmjoy zal in samenspraak met de consument een nieuwe redelijke leveringstermijn overeen komen. Behoudens latere andersluidende overeenkomst zal dit de laatste toegestane leveringstermijn betreffen. Voorgaande moet steeds binnen de grenzen van de wet Marktpraktijken gezien worden.

De koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien mmmjoy er niet in slaagt binnen de laatst toegestane redelijke leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal mmmjoy spoedig het bedrag dat de consument reeds betaald heeft, terugbetalen. Dit moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding gebeuren.

mmmjoy kan voor de levering beroep doen op externe partijen, hetgeen invloed kan hebben op de levering. mmmjoy neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

Indien een reeds verstuurde bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

 

7.2    Hoe worden producten geleverd?

 

De koper kan de bestelde producten rechtstreeks laten leveren op het door de koper opgegeven adres.

Gezien de aard van de bestelde producten zal een rechtstreekse levering aan het door koper opgegeven adres slechts plaats vinden in aanwezigheid van de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Indien deze partijen niet aanwezig zijn zal er geen levering plaatsvinden.

De levering van de bestelde producten vindt plaats op de stoep of de eerste drempel. Het is de verantwoordelijkheid van de koper of de door koper aangewezen derde partij  om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken. Indien de bereikbaarheid van de afgesproken plaats niet goed of niet verantwoord is, zal de levering niet plaats vinden.

Indien de levering wordt aangeboden zoals afgesproken maar deze onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming van de koper of de door koper aangewezen derde partij, zullen de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de koper zijn. Deze kosten worden geraamd op 75 euro.

mmmjoy draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot het moment van levering, zijnde de ontvangst door de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Vanaf dan is de koper verantwoordelijk.

Iedere levering vereist de ondertekening van de leveringsbevestiging. Door deze ondertekening bevestigd de koper kennis te hebben genomen van alle gebruiks-, montage- en veiligheidsvoorschriften opgegeven door de fabrikant. Het gebrek aan ondertekening heeft geen gevolgen met betrekking tot de overdracht van het risico.

De levering gebeurt steeds zonder installatie of montage. Het is de transporteur eveneens niet toegestaan de geleverde producten uit de verpakking te halen. Indien dit toch het geval is zal dit onder de volledige verantwoordelijkheid van koper gebeuren.

De koper staat zelf in voor de montage van de aangekochte producten. De aansprakelijkheid van mmmjoy is in dat geval beperkt tot de levering van de aangekochte producten.

 

 8. Gebreken en klachten

mmmjoy heeft steeds de ambitie om klanten tevreden te stellen van haar producten en de daarbij horende diensten, toch kan het zijn dat klanten niet tevreden zijn van hun geleverde order. In dat geval voorzien wij volgende garantieregeling om uw tevredenheid alsnog te winnen. Deze garantieregeling is slechts van toepassing voor zover aan de gestelde voorwaarden van de fabrikant voldaan wordt. De specifieke voorwaarden en voorschriften staan vermeld in de handleiding van ieder toestel en hebben betrekking tot:

Montage van het toestel;

De gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;

De voorschriften met betrekking tot de brandstoffen.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak. Voor de consument-koper geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee jaar. De koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de koper of een door de koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken.  Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan de verkoper, binnen de twee (2) dagen na levering aan de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de koper om deze communicatie voldoende te motiveren, waar mogelijk door middel van alle technische middelen ter beschikking. Het is de plicht van de koper hierover melding te maken bij het ondertekenen van de transportdocumenten en een copy over te maken aan mmmjoy.

De gebrekkige producten moeten terug verstuurd worden naar mmmjoy, op kosten en risico van de koper. mmmjoy raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de koper in de eerste plaats recht op een kosteloze herstelling, naargelang de situatie dit toelaat. De garantieregeling is van toepassing voor een kosteloze levering van de vervangonderdelen, maar werkuren en verplaatsingskosten door een technicus vallen niet onder deze regeling. mmmjoy is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Teruggestuurde producten moeten steeds in originele staat zijn, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden van de terugbetaling. De garantieplicht wordt beperkt in geval van normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse andere nalatigheden.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. mmmjoy is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

 9. Herroepingsrecht

Iedere consument-koper beschikt daarenboven over een herroepingsrecht, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. Hierbij moet de consument geen betaling van een boete of vergoeding en eveneens zonder opgave van motief.

De consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

De levering van diensten die reeds begonnen is voor het verstrijken van de bedoelde herroepingstermijn (artikel 47, §4, 1° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming);

De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (artikel 47, §4, 2° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming);

De geleverde producten na levering en installatie door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (artikel 47, §4, 3° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming).

De consument kan zich slechts op zijn herroepingsrecht baseren indien hij aan volgende voorwaarden voldoet. In de eerste plaats moet hij mmmjoy spoedig inlichten van zijn beslissing. Dit moet uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk, via info@mmmjoy.nl. Hierbij is het aan de consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Bijgevolg zal de consument volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan mmmjoy;

De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

Naam en adres van de consument;

Handtekening van de consument.

Nadat hij mmmjoy op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de consument de producten spoedig terug sturen naar mmmjoy, Weidsteeg 22, 4101 GA, Culemborg, Nederland en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slecht door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.

Stel dat de consument op geldige wijze, zijnde conform bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal mmmjoy zorg dragen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Alle bijkomende leveringskosten indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door mmmjoy worden niet terug betaald.

De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkend vervoerder. In ieder geval zal de consument alle kosten en risico’s van de terugzending dragen. mmmjoy kan volledig vrijblijvend en, indien de consument dit wenst, een terugzending aanbieden. De kost voor deze service is minimaal 75 euro en volledig voor de consument. De exacte kost voor deze service dient de consument aan te vragen via info@mmmjoy.nl. Voor deze service gelden dezelfde voorwaarden als deze voor de levering, beschreven in artikel 7.2.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de consument hiervoor verantwoordelijk zijn. mmmjoy is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument. mmmjoy verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan consument.

Volgende goederen kunnen in geen geval worden teruggenomen;

Onvolledige en beschadigde goederen en goederen waarvan de verpakking onvolledig of beschadigd is;

Goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn en door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Toestellen die reeds gebrand hebben of goederen die reeds gebruikt zijn;

De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

10. Wat is overmacht

Indien mmmjoy door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is mmmjoy niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. mmmjoy is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

11. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij mmmjoy. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van mmmjoy, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

12. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, GDPR, te consulteren via de website van mmmjoy.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van mmmjoy, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

14. mmmjoy workshops

Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van de mmmjoy workshop voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier op de website door de consument ofwel door aanmelding via e-mail. Na ontvangst van de inschrijving wordt de deelname schriftelijk bevestigd door mmmjoy. Hierdoor is de inschrijving definitief.

Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

mmmjoy behoudt zich het recht voor om aan iedere deelnemer ten aanzien waarvan twijfel bestaat of deze de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft, een legitimatiebewijs te vragen alvorens er alcohol aan hen wordt geschonken. Dit is conform de nieuwe wet die bedrijven die drank schenken verplicht om gasten waarvan ze denken dat die onder de 25 jaar oud zijn om een ID kaart te vragen.

U dient de mmmjoy workshop vóór de deelname aan een workshop op de hoogte te stellen als u zich niet goed voelt.

Op het terrein van de mmmjoy workshop zijn geen huisdieren toegestaan, met uitzondering van hulphonden, zoals bijvoorbeeld een blindengeleidehond.

Leeftijdsgrenzen

Deelnemers aan een workshop dienen 16 jaar of ouder te zijn.

Verlies/schade

mmmjoy is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen of voertuigen of voor enige andere directe of indirecte (gevolg)schade. mmmjoy kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of schade veroorzaakt door, of voortvloeiende uit, gebeurtenissen die buiten Taste of mmmjoy redelijke macht liggen, met inbegrip van stakingen, arbeidsconflicten (met betrekking tot het personeelsbestand van mmmjoy), natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, opzettelijke schade of naleving van een wet of overheidsvoorschrift.

Voor het geval dat mmmjoy aansprakelijk zal worden gehouden, zal de aansprakelijkheid van mmmjoy in alle gevallen beperkt zijn tot het totale workshopgeld dat betaald is of betaald moet worden door de betreffende deelnemer(s).

Niets in dit artikel of in deze voorwaarden zal aangewend worden om de aansprakelijkheid van mmmjoy voor overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt als gevolg van de nalatigheid van mmmjoy of van haar personeel of werknemers uit te sluiten of in te perken.

Gezondheid en veiligheid

Het is verboden te roken op het terrein van de mmmjoy locatie. Het is niet toegestaan om overmatig te drinken of illegale of verdovende middelen te gebruiken. Wij vragen om tijdens de workshop lang haar achter het hoofd bijeen te binden en platte schoenen met stroeve zolen en dichte neuzen te dragen.  In geval van onacceptabel gedrag behoudt mmmjoy zich het recht voor om u te verzoeken het terrein van de mmmjoy locatie te verlaten. In een dergelijk geval zal er geen terugbetaling van de boekingskosten plaatsvinden.  Diëten en voedselallergieën moeten bij boeking worden aangegeven. Verder zal de deelnemer de mmmjoy workshop medewerker informeren over extra deelnemers die hij/zij heeft opgegeven voor de mmmjoy workshop. Bij het doorgeven van allergieën zal de betreffende partij zelf verklaren in te stemmen met de verwerking van de gegevens door de mmmjoy workshop medewerker, gebruikt voor het leiden van de mmmjoy workshop. De gegevens zullen verder niet  worden verwerkt.

Annuleringen

Annulering van een workshop door een consument dient uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk te geschieden.

Annulering is kosteloos tot zeven (7) dagen voor aanvang van de workshop. Bij latere annulering is consument 100% betaling verschuldigd. Ook bij het niet verschijnen van de consument zijn 100% kosten verschuldigd. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken en beslist mmmjoy.

Prijzen

Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen, zal de prijs voor de producten en/of workshops de prijs zijn die wordt vermeld op deze website en in de prijslijsten gepubliceerd op de datum waarop de boeking wordt gedaan. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde workshops.

Wat is inbegrepen?

Uw boeking geeft u recht op één plaats in een mmmjoy workshop. Alle benodigde apparatuur en uitrusting wordt tijdens de workshop door mmmjoy ter beschikking gesteld.

Door een workshop te boeken bij mmmjoy gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Betaling

De volledige betaling dient te geschieden op het moment van boeking. Alle getoonde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief BTW volgens het tarief op het moment van betaling.

Betaling voor groepsboekingen

Voor bedrijfs- of groepsboekingen worden de workshops, voor zover mogelijk, aangepast aan uw wensen. Om die reden dienen de workshops vooraf gereserveerd te worden en dient de volledige betaling op het moment van de boeking te geschieden.

Graag vernemen wij minimaal 14 dagen voor de workshopdatum het juiste aantal, de namen en dieeteisen van de deelnemers. In het geval dat u niet het juiste aantal deelnemers kunt bevestigen op het moment van boeking, dan dient u een minimum aantal deelnemers op te geven en kunnen eventuele bijkomende deelnemers – voor zover er nog plekken beschikbaar zijn – op een later moment worden toegevoegd. Ook in het geval van bijkomende deelnemers, wordt u verzocht het uitstaande saldo voorafgaand aan de workshopdatum te betalen.

Het definitieve aantal deelnemers dient u uiterlijk vijf dagen voor de geboekte workshop aan ons door te geven. Zo kunnen wij de juiste hoeveelheden ingrediënten bestellen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor het laatste mmmjoy-nieuws en ontvang exclusieve aanbiedingen.
mmmjoy gebruikt je persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid

Bel ons: 0345-507 413
Maandag - Vrijdag 09.00 - 17.00 uur